Regulamin sklepu internetowego data publikacji 1.03.2018 r.

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży towarów przez Sprzedawcę w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.kriko.pl
 2. Z uwagi na fakt, że Sprzedający prowadzi sprzedaż sprzętu specjalistycznego, oferta niniejszego Sklepu skierowana jest wyłącznie do Przedsiębiorców. Sklep nie prowadzi sprzedaży dla Konsumentów.
 3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Sprzedawca – Spółka Kriko sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mickiewicza 30/37, 01-616 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział KRS pod numerem KRS: 645042, wysokość kapitału zakładowego 20.000,00 zł, NIP 525 26 83 107; REGON 365798162, adres e-mail: biuro@kriko.pl
  2. Sklep – sklep internetowy, prowadzony pod adresem internetowym www.kriko.pl, prezentujący ofertę Sprzedawcy
  3. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  4. Dostawa - czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
  5. Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
  6. Formularz Rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
  7. Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  8. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie.
  9. Klient – Przedsiębiorca dokonujący zakupów w Sklepie;
  10. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.;
  11. Konto - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
  12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
  13. Newsletter – materiały przesyłane przez Sprzedawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili wyraźną zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).
  14. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  15. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  16. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
  17. Rejestracja - czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
  18. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  19. Zamówienie – oferta składana przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzająca bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§ 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu i usług świadczonych za jego pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych.
  2. posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”. Strona Internetowa Sklepu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu. Wyłączenie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony Sklepu,
  3. aktywne konto poczty e-mail.
 2. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:
  1. w przypadku korespondencji mailowej - aktywne konto poczty e-mail,
  2. w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.
 3. Zakres usług świadczonych przez Sprzedawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1 i 2.
 4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Sprzedającym a Klientem.
 5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Stronami umowy świadczenia usług drogą elektroniczną są Klient i Sprzedawca.

§ 3 Informacje ogólne

 1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Sklepu w celach prezentacji Towarów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy składaniu zamówienia.
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.
 7. Prawem właściwym dla Umów Sprzedaży zawieranych w Sklepie jest prawo polskie.
 8. Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawieranej między Klientem a Sprzedawcą.

§ 4 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
  1. Imię i nazwisko
  2. Firma
  3. Adres e-mail
  4. Dane adresowe
  5. Nr NIP
  6. Nr telefonu do ewentualnego kontaktu z Klientem podczas realizacji Zamówienia
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu, którym jest adres e-mail Klienta i Hasła utworzonego przez Klienta podczas zakładania Konta.
 4. Zakładając konto Klient może opcjonalnie zapisać się do nieodpłatnej usługi Newsletter.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 1 pkt. 3 lit. a).

§ 5 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 6 Dostawa oraz płatności

 1. Dostawa klientowi zamówionego Produktu dokonywana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  2. Płatności elektroniczne za pośrednictwem „Przelewy 24”
  3. Płatność kartą płatniczą „PayPal” lub „Przelewy 24”
 3. Koszty Dostawy ponosi Klient.
 4. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia o terminie, w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy Sprzedaży.
 5. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §6 ust. 4 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 7 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu.
 3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji (z zastrzeżeniem §7 pkt. 6 poniżej). Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. Płatności kartą płatniczą lub płatności elektroniczne Klient - dokonuje płatności natychmiast po złożeniu Zamówienia – w przeciwnym razie nie dojdzie do skutecznego złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży;
  2. płatności przelewem - Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży z zastrzeżeniem §6 pkt. 5.
 6. Początek biegu terminu realizacji Zamówienia do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 7. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem §7 pkt. 6 powyżej).
 8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 9. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport i dostarczenie) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. ży.

§ 8 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

§ 9 Polityka prywatności i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym (usługa Newsletter).
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki kurierskie na zlecenie Administratora.
   1. DPD Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028368, NIP: 526-020-41-10, REGON: 012026421, kapitał zakładowy: 228.604.000,00 PL
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
   1. DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł
   2. PayPro SA 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł
  3. W związku z prowadzeniem księgowości i wystawianiem faktur dla Klienta Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu Administratora w powyższym zakresie
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może zakłócić prawidłowe działanie strony Sklepu.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2018 r.